improve quality of
your construction

เพิ่มความโปร่งใสของคุณภาพการก่อสร้าง ผ่านการจัดการรายการตรวจสอบทั้งหมดที่ถูกสร้างขึ้น ทั้งสถานะรอดำเนินการ, ถูกปฏิเสธ และได้รับการอนุมัติ

improve quality of
your construction

เพิ่มความโปร่งใสของคุณภาพการก่อสร้าง ผ่านการจัดการรายการตรวจสอบทั้งหมดที่ถูกสร้างขึ้น ทั้งสถานะรอดำเนินการ, ถูกปฏิเสธ และได้รับการอนุมัติ

inspection form

ตั้งค่าแบบฟอร์มการตรวจสอบแบบดิจิทัล ที่ไม่จำกัดจำนวนและสามารถนำไปใช้กับการตรวจสอบได้ตลอดเวลา

inspection form

ตั้งค่าแบบฟอร์มการตรวจสอบแบบดิจิทัล ที่ไม่จำกัดจำนวนและสามารถนำไปใช้กับการตรวจสอบได้ตลอดเวลา

inspection approval

รักษาคุณภาพของงาน ให้เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้ โดยสามารถสร้างรูปแบบการอนุมัติได้ไม่จำกัดจำนวน

inspection approval

รักษาคุณภาพของงาน ให้เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้ โดยสามารถสร้างรูปแบบการอนุมัติได้ไม่จำกัดจำนวน

work order management

แก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในการตรวจสอบ ด้วยการออกใบงาน เพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานเป็นไปตามมาตรฐาน

work order management

แก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในการตรวจสอบ ด้วยการออกใบงาน เพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานเป็นไปตามมาตรฐาน