plan and track your project in one click

สร้างแผนการทำงานสำหรับโครงการ, ที่สามารถแชร์ให้กับทีมและติดตามความคืบหน้าของงาน เพื่อให้ทีมงานสามารถจัดการกับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

plan and track your project in one click

สร้างแผนการทำงานสำหรับโครงการ, ที่สามารถแชร์ให้กับทีมและติดตามความคืบหน้าของงาน เพื่อให้ทีมงานสามารถจัดการกับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

built-in schedule

เปลี่ยนการจัดตารางเวลาที่ซับซ้อน ด้วยเครื่องมือ Schedule ของ Sitearound ที่มีทุกฟังก์ชันที่จำเป็นสำหรับการบริหารโครงการ

built-in schedule

เปลี่ยนการจัดตารางเวลาที่ซับซ้อน ด้วยเครื่องมือ Schedule ของ Sitearound ที่มีทุกฟังก์ชันที่จำเป็นสำหรับการบริหารโครงการ

project insight

ด้วยความสามารถในการกำหนดเหตุการณ์สำคัญและจัดการข้อมูลเชิงลึก เพื่อช่วยให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

project insight

ด้วยความสามารถในการกำหนดเหตุการณ์สำคัญและจัดการข้อมูลเชิงลึก เพื่อช่วยให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

progress tracking

ติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วยการเปรียบเทียบ % จริง และ % แผน, สร้างกราฟ S-curve, ลดต้นทุน และอื่นๆ

progress tracking

ติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วยการเปรียบเทียบ % จริง และ % แผน, สร้างกราฟ S-curve, ลดต้นทุน และอื่นๆ

resource management

จัดการกำลังคน, ทรัพยากรและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ด้วยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

resource management

จัดการกำลังคน, ทรัพยากรและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ด้วยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ